Založenie stavebného sporenia

March 4th, 2011 | Stavebné sporenie | No Comments »

Ak nepatríte medzi šťastlivcov, ktorí vyhrali v športke, zdedili rozprávkové bohatstvo alebo nevykonávate veľmi dobre platenú funkciu, a preto sa o nejaké to sporenie nemusíte starať, potom vedzte, že ušetriť nejaké tie peniaze bokom nemusí byť vždy tak jednoduché.

Dôležitým faktorom je plat. Smutnou pravdou bohužiaľ je, že dve tretiny populácie nedosahuje na priemerný mesačný príjem uvádzaný Českým štatistickým úradom.

Suma, ktorá niekomu môže pripadať ako zanedbateľná, potom pre druhé môže predstavovať maximálnu, sumu, ktorú môže dávať stranou. Je potrebné nájsť kompromis. Ak svoje peniaze chcete riadne zhodnotiť a nenechávať ich doma takpovediac pod vankúšom, jednou z variant je stavebné sporenie.

V porovnaní so sporiacom účty a termínovanými vkladmi je stále atraktívnym finančným produktom a môže ponúknuť dokonca aj vyššie zhodnotenie. Vklady sú úročené 2% p. a. a spolu so štátnou podporou až 2 000 Sk sa tak stáva veľmi žiadaným produktom. Navyše v rámci marketingových akcií môžu byť pre klientov pripravené ešte najrôznejšie bonusy, úrokové prémie či zmluva o stavebnom sporení zadarmo.

Ak chcete uzavrieť stavebné sporenie, môžete tak urobiť prostredníctvom finančného poradcu, na poradenských miestach alebo na internete pomocou internetového formulára.

Okrem stavebného sporenia, sporiacich účtov a termínovaných vkladov sa iste oplatí i penzijné pripoistenie. Vzhľadom k faktu, že naše dôchodky a dôchodky našich detí sú tak trochu stávkou do lotérie, je dobré mať záložný plán a predovšetkým niekoho, kto vám s vašimi finančnými plánmi poradia.

Ako predčasne vybrať stavebné sporenie

March 4th, 2011 | Stavebné sporenie | No Comments »

Výpoveď zmluvy

Ak sa rozhodnete vypovedať zmluvu o stavebnom sporení skôr, než je doba, na ktorú ste ju uzavreli, počítajte, že prídete o štátnu dotáciu, ktoré Ministerstvo financií na účet pripísalo. Stavebná sporiteľňa je povinná štátnu dotáciu vrátiť.

Bohužiaľ, nejedná sa o jedinú prekážku. Počítajte tiež sa sankcií zo strany stavebnej sporiteľne. Každá stavebná sporiteľňa má vo svojich obchodných podmienkach obsiahnutú klauzulu o výške sankcie v prípade predčasnej výpovede zmluvy. Na českom trhu sa sankcie pohybujú vo výške 0,5% – 0,9% z cieľovej sumy, na ktorú ste sporenia uzavreli.

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota začína plynúť 1. dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, keď bola výpoveď sporiteľni z vašej strany doručená.

Keď si riadne kalkulovanom, úročenie vašich financií po dobu sporenia a odrátate sankcie zo strany sporiteľne, valného výsledku sa nedočkáte.

Pamätajte si, v prípade núdze vyberajte vlastné a dostupné prostriedky, pretože úverové (požičané) finančné prostriedky sú tie najdrahšie.

Predčasný výber po riadnom ukončení sporenia

Po dokončení stavebného sporenia a dodržanie 6rokov lehoty na čerpanie štátnej dotácie, musíte čakať ďalšie tri mesiace, než vám stavebná sporiteľňa finančné prostriedky uvoľní.

Môžete sa ocitnúť v situácii (kúpa nehnuteľnosti, rekonštrukcia a pod), kedy aj tieto peniaze budete potrebovať v kratšom časovom intervale. Aj v tomto prípade očakávajte obštrukčné politiku a sankcie zo strany stavebnej sporiteľne. Každá sporiteľňa volí svoje vlastné sankcie a prostriedky, ako sa skrátenie 3 mesačnej lehoty vyhnúť.

Počítajte so sankciami vo výške 0,5% – 2% z cieľovej sumy alebo s podmienkou uzavretia a preklenutie časti finančných prostriedkov do iného výrobku (väčšinou ďalšieho sporenia).

Stavebné sporenie porovnanie

March 4th, 2011 | Stavebné sporenie | No Comments »

Veľkú výhodu pri nákupe nehnuteľnosti majú tí, ktorí svojej finančnej situácii plánujú s predstihom. Veľmi obľúbeným druhom trápením financií ako pre nadobudnutie nehnuteľnosti alebo na jej opravu je v poslednej dobe stavebné sporenie. Stavebné sporenie umožňuje nielen sporenia vašich financií pod veľmi výhodným úrokom, ale aj vaše nasporené financie zvýhodňuje takzvaným štátnym príspevkom, ktorého veľkosť sa odvíja od ročne vloženého obnosu a jeho veľkosť môže dosiahnuť viac než 10 tisíc Sk ročne na len sporiacom účte. Vďaka tomuto výhoda je stavebné sporenie využívané v naozaj hojnom počte.

Úver u stavebného sporenia

March 4th, 2011 | Stavebné sporenie | No Comments »

Existujú dve možnosti, ako získať úver zo stavebného sporenia: tou prvou je tzv riadny úver, druhú potom tzv úver preklenovacie. Na riadny úver má nárok sporiteľ, ktorý sporí minimálne 2 roky, a ktorý – podľa obvyklého požiadavky sporiteľní – dosiahol aspoň 60% cieľovej sumy. Pochopiteľne tiež musí preukázať účel úveru a svoju schopnosť ho splácať. Po splnení týchto podmienok dostane úver do výšky rozdielu medzi celkovou a nasporenú sumou.

Preklenovací úver oproti tomu môže sporiteľ získať už napríklad po nasporenej 20% cieľovej sumy. Ak sporiteľ nepotrebujem celú cieľovú sumu naraz, môže si požiadať iba o časť. Počas následného splácania tohto preklenovacieho úveru sporiteľ zároveň okrem platenia úrokov z úveru ďalej sporí a dostáva štátnu pomoc.

Po splnení podmienok na získanie riadneho úveru potom sporiteľ dostane cieľovú sumu, s ktorej pomocou predchádzajúcej preklenovací úver splatí. Potom už mu zostáva splatiť iba riadny úver.

Stavebné sporenie

March 4th, 2011 | Stavebné sporenie | No Comments »

Stavebné sporenie je finančný produkt, ktorý poskytujú výlučne stavebnej sporiteľne. Stavebné sporenie, to nie je iba sporenia, ale aj výhodný úver. Podstatou stavebného sporenia je pravidelné ukladanie finančných prostriedkov s cieľom výhodne nasporiť 40% potrebnej sumy pre riešenie Vášho bývania. Ďalších 60% už nie je potrebné sporiť, pretože je získate vo forme úveru.

Stavebné sporenie u nás v súčasnej dobe môžeme považovať za najrozšírenejší spôsob financovania vlastného bývania. Spočíva v dlhodobom pravidelnom sporení, počas ktorého klient čerpá štátnu pomoc. Až takto našetří vopred dohodnutú sumu, získa po splnení niekoľkých ďalších podmienok nárok na účelový úver. Ten je teda nutné použiť na bývanie.

Stavebné sporenie si môže zaobstarať fyzická aj právnická osoba, ktorá sa v zmluve zaviaže k tomu, že bude na určený účet ukladať finančné prostriedky vo vopred dohodnutej výške. Okrem toho sa musí žiadateľ rozhodnúť, či bude žiadať o štátnu pomoc.